• page_top_img

Biz hakda

Biz hakda

shanvim logo

ŞANVIM 1991-nji ýylda döredildi, minerallary gaýtadan işlemek, jemlemek, gurluşyk we gaýtadan işlemek pudaklarynda köýnek bölekleri we çözgütler üçin dünýäde öňdebaryjy üpjün ediji.

Youngaş, dinamik we joşgunly adamlar topary bilen müşderilere çykdajylary azaltmaga, bölekleriň elýeterliligini ýokarlandyrmaga, iş wagtyny azaltmaga we hasam uly üpjün etmäge kömek etmek üçin wepalylyk bilen bilelikde işleýäris ...

ŞANVIMdag-magdan we umumy pudaklar üçin ygtybarly, ýöne elýeterli köýnek çözgütlerini hödürlemegi maksat edinýär. Productshli önümlerimiz müşderiler üçin aýratyn öndürilip bilner ýaly ...

Tejribe ýyllary
Hünärmenler
Zehinli adamlar
Müşderiler gutly bolsun

KOMPANI ORA GÖRNÜŞI

SHANVIM çözgütleri geýiň

DÜNLD .NIAD LIDING GARAŞAN BÖLÜMLERINI üpjün ediji

Agentlikde 30+ ýyldan gowrak tejribe tejribämiz bar

Şanwim senagaty JinhuaCo., Ltd. Müşderiler üçin has köp gymmatlyk döretmek üçin dizaýny, önümçiligi, amaly, satuwdan soňky hyzmaty we döwmek we skriniýa enjamlaryny goldamak bilen birleşdirýän ýokary çykdajyly çözgütleri bermäge borçlanýar.

Bowl liner

Köp ýyllap önümçilik tejribämize, çuňňur tejribe we hünärmenler toparyna baglylykda, dogry, standartlaşdyrylan dolandyryş ulgamyny döretdik we köp sanly daşary ýurt kompaniýalary bilen uzak möhletli, durnukly strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýduk. Şol sebäpli, içerki we daşary ýurtly müşderilerimiz üçin infrastruktura gurluşygy, in engineeringenerçilik, magdançylyk, gum we çagyl agregatlary we gaty galyndylar ýaly ýokary hilli önümleriň we hyzmatlaryň doly toplumyny hödürlemek üçin gowy ýagdaýymyz bar.

Işewürligiň yzygiderli ösmegi bilen, ähli magdan taslamasy üçin ýokary derejeli dizaýn hödürleýäris we zawodlaryňyzyň çykdajylaryny azaltmagyna, öndürijiligini ýokarlandyrmagyna mümkinçilik döredýän bölekleri geýip, uzak ömür boýy ähli önümçilik liniýasyna çözgüt hödürleýäris. amaly netijeliligini ýokarlandyrmak.

Şol bir wagtyň özünde, daşary ýurt kompaniýalary üçin bir nokatly hyzmaty ýola goýduk, hytaýly üpjün edijiler bilen hyzmatdaşlygy ösdürýäris we önümiň hilini we durnuklylygyny üpjün etmek üçin her ýyl satyn alyş meýilnamalaryny düzýäris. Productionörite tehnikler önümçiligi we önümi barlamak, howpsuz we amatly ulag üçin tehniki, hil we transport bilen baglanyşykly meseleleri utgaşdyrmak we çözmek üçin bellenilýär.

Içerde-de, daşary ýurtda-da barlygymyzy ýola goýduk. Hytaýdaky 20-den gowrak welaýatdan, awtonom sebitlerden we häkimliklerden başga-da önümlerimiz Awstraliýa, Kanada, Russiýa, Günorta Afrika, Indoneziýa, Zambiýa, DR Kongo, Gazagystan, Çili we Peru ýaly 30-dan gowrak ýurda eksport edilýär. diňe bir näçesini bellemek.

Ylmy täzelik we ösüş biziň DNK-ymyzdyr. Işimizi ygtybarly we daşky gurşawa arassa görnüşde giňeltmäge synanyşýarys we işgärlerimize okuw we hünär ussatlygyny hödürläp, bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga we hakykatdanam global kompaniýa öwrülmäge synanyşýarys. Biziň maksadymyz, kompaniýanyňyza has girdejili we bäsdeşlik ukyby bilen has köp üstünlik gazanmaga mümkinçilik bermek.

Bu pudakda iň gymmatly markalardan birini döretmäge we ileri tutulýan ulgam çözgüt üpjünçisine öwrülmäge çalyşýarys.

Önümlerimiz we hyzmatlarymyz barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp, sahypamyza girip görmegiňizi haýyş edýäris.

Closelyakyndan işleşmäge we siziň bilen uzak möhletli gatnaşyklary saklamaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Markalar goldaýar