• banner01

HABARLAR

Habarlar

 • Eňek plastinkasynyň hyzmat möhletini nädip gowulandyrmaly?

  Eňek plastinkasynyň hyzmat möhletini nädip gowulandyrmaly?

  Eňek plastinkasy eňek döwüjisi işleýän wagty material bilen gönüden-göni baglanyşýan komponentdir.Materiallary ezmek prosesinde eňek plastinkasyndaky eziji dişler yzygiderli gysylýar, üwürilýär we materiallara täsir edýär.Uly täsir ýüki we agyr eşik eňegiň pl ...
  Koprak oka
 • Mantiýanyň könelmegine we döwüjä ýapyşmagynyň ähmiýeti barada

  Mantiýanyň könelmegine we döwüjä ýapyşmagynyň ähmiýeti barada

  Köplenç magdan känlerini ezmek işinde ulanylýan konus döwüjisi üçin we konusyň esasy bölekleri manty we konkaw bolup, ezmek effektini gazanmak üçin material ekstruziýanyň bölekleri arkaly aşakdaky Şanwim size eşikleriň garşylygyny düşündirer. döwüjiniň manty we konkaw & # ...
  Koprak oka
 • Täsir ediji döwüjiniň zarbasyny nädip üýtgetmeli?

  Täsir ediji döwüjiniň zarbasyny nädip üýtgetmeli?

  Täsir siňdirijiniň esasy eziji bölegi hökmünde, zarba çyzygynyň könelmegi ulanyjylary hemişe alada goýýardy.Çykdajylary tygşytlamak üçin zarba çyzgysy köplenç geýilenden soň aýlanýar we geýilmedik tarapy iş ýüzünde ulanylýar.Şonuň üçin durin bilen haýsy problemalara duşarsyňyz ...
  Koprak oka
 • Kesiji enjamda asmanyň roly nähili?

  Kesiji enjamda asmanyň roly nähili?

  Öndüriji üçin, onuň işi, dürli bölekleriň içerki roly, böleklerdäki döwüjiler has dürli-dürli, ýöne ezmek prosesine hemme bölekler gatnaşmaýar, käbir bölekler materiallaryň ezilmegine gatnaşmaýar; bölekleri enjamyň goragynda möhüm rol oýnaýar ...
  Koprak oka
 • Eňek döwüjiniň sürüjä baglylygy, material ezilende materialyň nepisligini görkezýär

  Eňek döwüjiniň sürüjä baglylygy, material ezilende materialyň nepisligini görkezýär

  Eňek döwüjisi, uly eziji gatnaşygy, bölejikleriň birmeňzeş ululygy, az işleýiş gymmaty, ýönekeý gurluşy we aňsat hyzmaty bilen giňden ulanylýan döwüjidir.Eňek döwüjisi iki görnüşe bölünýär: gödek ezmek we inçe ezmek.350MPa-dan pes materiallar üçin, eziji urgy has uzyn, bu amatly ...
  Koprak oka
 • Gaty geýmäge çydamly liner plastinka - Şanwim guýma

  Gaty geýmäge çydamly liner plastinka - Şanwim guýma

  “Shanvim” ýokary we aşaga çydamly linerleri öndürýär, olar içerki we daşary ýurt ösen tehnologiýany siňdirmek arkaly işlenip düzülen täze aşaga çydamly önümler bolup, olaryň arasynda ýokary hrom garyndy liniýalary belli bir senagat we magdan şertleri bilen utgaşdyrmak arkaly işlenip düzülen döwüjiniň täze nesli ...
  Koprak oka
 • Özüňize laýyk dag magdanyny nädip saýlamaly?

  Özüňize laýyk dag magdanyny nädip saýlamaly?

  Magdan döwüjiler dag-magdan, eritme, gurluşyk materiallary, awtoulag ýollary, demir ýollar, suw konserwasiýasy, himiýa senagaty we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Uly eziji gatnaşygy, ýönekeý gurluşy, ýönekeý tehniki hyzmaty, tygşytlylygy we çydamlylygy aýratynlyklary bar.Köplenç ulanylýan dag magdanlary ...
  Koprak oka
 • Umuman, döwüjiniň çekiç haýsy materialdan ýasalýar?

  Umuman, döwüjiniň çekiç haýsy materialdan ýasalýar?

  Umuman, döwüjiniň çekiç haýsy materialdan ýasalýar?Çeňňegiň içinde haýsy material bar?Döwülen çekiçiň içindäki material ýokary hrom garyndysydyr.Chrokary hrom garyndysy, aşgazana garşy ajaýyp aýratynlyklary bolan könelişme materialdyr, ýöne berkligi pes we döwük döwük ....
  Koprak oka
 • Şanwim size maşyn gurallarynyň bazasyny hödürleýär

  Şanwim size maşyn gurallarynyň bazasyny hödürleýär

  Maşyn guralynyň düýbi, HT300 materialyndan, çäge guýmak prosesi we maşyn guralynyň berkligini, berkligini we berkligini üpjün etmek üçin polat we karburizasiýa ediji induksiýa peçini eritmek prosesi.CNC maşyn gurallary bazadan durýar, ...
  Koprak oka
 • Konus döwüjisine aňsatlyk bilen ýapyşýan materiallaryň ýokary çyglylygy meselesini nädip çözmeli?

  Konus döwüjisine aňsatlyk bilen ýapyşýan materiallaryň ýokary çyglylygy meselesini nädip çözmeli?

  Konus ýykyjy, dag-magdan, gurluşyk, metallurgiýa, himiýa senagaty we beýleki pudaklarda giňden ulanylýan eziji enjamdyr.Şeýle-de bolsa, materialyň ýokary çyglylygy konus döwüjisine ýapyşýar, netijede enjamlaryň durnuksyz işlemegine we önümçiligiň netijeliliginiň peselmegine sebäp bolýar ....
  Koprak oka
 • Netijeli önümçilik kuwwatyna ýetmek üçin eziji önümçilik liniýa enjamlaryny dogry düzüň

  Netijeli önümçilik kuwwatyna ýetmek üçin eziji önümçilik liniýa enjamlaryny dogry düzüň

  Senagatlaşmagyň çaltlaşmagy bilen demir magdany polat pudagynyň möhüm çig mallaryndan biri hökmünde häzirki zaman jemgyýetinde möhüm rol oýnaýar.Ösýän islegi kanagatlandyrmak üçin, öndürijilikli demir magdany ezýän önümçilik liniýasyny gurmak aýratyn möhümdir ...
  Koprak oka
 • Polat guýma demir guýmakdan has gowudyr.Kasting prosesiniň aýratynlyklary haýsylar??

  Polat guýma demir guýmakdan has gowudyr.Kasting prosesiniň aýratynlyklary haýsylar??

  Haýsy öndürijiler iň köp eşidýärler, näme üçin polat guýmalaryňyz demir guýmalardan ýasalmaýar?Casta-da çoýun demir böleklerini ýasaýarsyňyzmy? Köp adam polat guýma bilen demir guýmagyň arasyndaky tapawut barada soraglary bar.Näme üçin uly zawodlar uly polat guýmagy gowy görýärler?Munuň sebäbi ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/12