• banner01

HABARLAR

Habarlar

 • “Shanvim” kompaniýasy ibermäge taýýarlanýar ……

  “Shanvim” kompaniýasy ibermäge taýýarlanýar ……

  “Shanvim Industry” (Jinhua) Co., Ltd., Demirgazyk Amerikanyň müşderileri üçin erişlere çydamly bölekleri öndürýän we ibermäge taýynlanýan hünärmen eziji we barlag enjamlaryny öndüriji.Enjamlar: dört toplum HP400 manty, 8 toplum C110 eňek plastinka, 48 bölek PF1210 zarba ba ...
  Koprak oka
 • Konus ýykyjy birden ylgamakdan soň näme bolýar?Muny nädip çözmeli?

  Konus ýykyjy birden ylgamakdan soň näme bolýar?Muny nädip çözmeli?

  Konus döwüjiniň esasy enjamy birden saklanýar, adatça “gaty awtoulag” diýilýär.Köp adamyň bu ýagdaýa duş gelendigine ynanýaryn.Bu gün “gaty” konus döwüjiniň meselesini nädip çözmelidigi barada gürleşeris!Konus döwüjiniň “stu ... bolmagyna sebäp bolýan sebäpler!
  Koprak oka
 • Dogry eňek döwüjini nädip saýlamaly?

  Dogry eňek döwüjini nädip saýlamaly?

  Eňek döwüjisi daş döwýän önümçilik liniýasynyň kellesini döwýän enjamdyr.Amatly eňek döwüjini saýlamak, ähli önümçilik liniýasynyň netijeliligini ýokarlandyrmagyň açarydyr.Bazarda köplenç satylýan eňek döwüjileriň iki görnüşi bar: PE seriýasy we JC seriýasy.PE adaty ...
  Koprak oka
 • Rus çäge çykaryjy eriş bölekleri iberildi

  Rus çäge çykaryjy eriş bölekleri iberildi

  Rus gum ýasamak we magdan enjamlary taslamasy bilen tanyşlyk: ezilen material: granit Ulanylan enjamlar: HP300mantle we konkaw iki toplum, jemi 24 bölek NP1315blow bar 6 toplum, C96jaw plastinka 5 toplum Önümimiziň artykmaçlyklary: 1. surfaceüzü tekiz, takyk ölçegler, ýokary aşaga garşylyk we uzyn ...
  Koprak oka
 • Adaty konus döwüjiniň şowsuzlyklary we çözgütleri

  Adaty konus döwüjiniň şowsuzlyklary we çözgütleri

  Konus ýykyjy, adatça gaty gaýany ezmek we gaýtadan işlemek üçin ulanylýan magdan enjamy.Kesiji enjam geýmek we ýyrtmak aňsat enjamdyr we mehaniki näsazlyk adaty zat.Dogry işlemek we yzygiderli tehniki hyzmat etmek şowsuzlyklaryň ýüze çykmagyny netijeli azaldyp biler.Aşakdakylar konus c ...
  Koprak oka
 • Eňek döwüjisi näçe daş alyp biler?

  Eňek döwüjisi näçe daş alyp biler?

  Eňek döwüjisi haýsy daşlary işledip biler?Onuň aýratynlyklary näme?Ykdysady gurluşygyň ösmegi bilen senagat önümçiliginiň depgini hem yzygiderli ösýär, esasanam gurluşyk taslamalarynyň çalt ösmeginde gum we çagyl öndürmek hem ...
  Koprak oka
 • Eňek döwüjiniň eňek plastinkasynyň gaty çalt geýýän kynçylykly meselesini nädip çözmeli??

  Eňek döwüjiniň eňek plastinkasynyň gaty çalt geýýän kynçylykly meselesini nädip çözmeli??

  Aladaly zat, eňek döwüjiniň eňek plastinkasy gaty çalt geýilýär.Eňek döwüjiniň eňek plastinkasyny yzygiderli çalyşmaly.Bu kynçylygy gysga wagtda çözmäge kömek etmek üçin size eňek döwüjiniň eňek plastinkasyny goramagyň birnäçe usullaryny öwrederis.Bu täsirli ...
  Koprak oka
 • Konus döwüjiniň birnäçe möhüm aýratynlyklary barada gürleşmek

  Konus döwüjiniň birnäçe möhüm aýratynlyklary barada gürleşmek

  Konus döwüjiniň gurluşy esasan çarçuwany, keseligine şahany, manty, deňagramly tigir, eksantrik ýeň, ýokarky konkaw (kesgitlenen konus), aşaky manty (hereket edýän konus), gidrawliki birikdirme, çalgy ulgamy we gidrawliki ulgamy öz içine alýar.Konus döwüjisi metalda çig mallary ezmek üçin amatly ...
  Koprak oka
 • Konus ýykyjy gidrawlik ýagy çalyşmagyň üç usuly

  Konus ýykyjy gidrawlik ýagy çalyşmagyň üç usuly

  Konus döwüjisi üçin gidrawlik ulgam, önümçiliginiň yzygiderli ösmegini üpjün etmek üçin möhüm şertdir.Enjamyň ýaglanmagynda möhüm rol oýnaýar.Gidrawlik ulgamy her gezek bir gezek çalşylmaly gidrawlik ýagyny ulanýar.Çalyşanyňyzda ne ...
  Koprak oka
 • Dogry döwüjiniň zarbasyny nädip saýlamaly

  Dogry döwüjiniň zarbasyny nädip saýlamaly

  Urgy çyzgysy döwüjiniň esasy eziji bölegidir.Haçan-da garşylyklaýyn zarba urmak gaty ýokary berklik we güýç bilen materiallary döwse, oňa güýçli we gaty zarba materialy gerek.Häzirki wagtda zarba barlaryny öndürmek üçin üç esasy çig mal bar: ýokary marganes polat, allo ...
  Koprak oka
 • Top degirmeniniň önümçiliginde emele gelen sesi nädip gözegçilikde saklamaly?

  Top degirmeniniň önümçiliginde emele gelen sesi nädip gözegçilikde saklamaly?

  Top degirmeni işleýän wagty ses çykarar we ses gaty güýçli bolsa, goňşy ýaşaýjylara täsir eder.Enjamdan emele gelen ses meselesi köp ulanyjyny biynjalyk edýär, ony nädip çözmeli.Top fabriginiň ses çykarmagynyň sebäplerine göz aýlalyň.1 ...
  Koprak oka
 • Top degirmenini gurnamak üçin seresaplyklar

  Top degirmenini gurnamak üçin seresaplyklar

  Top degirmeniniň içki ýüzi, adatça, dürli şekilli çyzyklar bilen enjamlaşdyrylandyr.Astar top degirmeniniň esasy geýilýän bölegi bolup, gäminiň öndürijiligi top degirmeniniň hyzmat ediş möhletine gönüden-göni täsir eder.Şonuň üçin gurnanyňyzda üns bermeli ...
  Koprak oka